Rona Renova - Álom fürdőszoba 
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Érvényes 2017. 02. 01.- től visszavonásig.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit és sajátosságait, melyeket a FINTOR és FINTOR Kft (továbbiakban Vállalkozó) a vele üzleti kapcsolatba lépő Megrendelő felé a törvényes előírásokon és általános szakmai szokásokon túl feltételként kiköt.

Jelen ÁSZF a Megrendelővel kötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZF alkalmazásában a szerződő felek a Megrendelő és a FINTOR és FINTOR Kft.

A Megrendelő az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint magánszemély, amelynek (akinek) részére a FINTOR és FINTOR Kft. szolgáltatást teljesít.

A FINTOR és FINTOR Kft. különös figyelmet fordít arra, hogy a Megrendelő lehetőség szerint megismerje jelen ÁSZF rendelkezéseit még a köztük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt. Az ÁSZF bármikor elérhető a FINTOR és FINTOR Kft. honlapján (www.fintor.hu).

Amennyiben a Megrendelőnek egyes meghatározások nem egyértelműek vagy nem elég részletesek, a szolgáltatás megrendelése előtt írásban felteheti kérdéseit, melyre írásos választ adunk. Minden további, vagyis telefonon vagy személyesen a munkatársaink által adott bármilyen információ csak tájékoztató jellegű, a FINTOR és FINTOR Kft. részére ajánlati kötöttséggel nem jár.

Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF feltételeit a FINTOR és FINTOR Kft. nyilvánosan meghirdette, a szolgáltatás telefonon, személyesen, vagy bármilyen formában írásban történő megrendelése esetén a FINTOR és FINTOR Kft. úgy kezeli, hogy a Megrendelő ismeri és elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben az általa megrendelt szolgáltatásra vonatkozó feltételeket, amelyek külön hivatkozás nélkül is irányadóak minden szerződéses kapcsolatra az alábbiak szerint:

1. Ajánlat

A FINTOR és FINTOR Kft. ajánlatai kötelezettség nélküliek, és a Megrendelő konkrét rendeléseinek visszaigazolásáig a feltételek változhatnak. Indokolt esetben az ajánlat elfogadása előtt a FINTOR és FINTOR Kft. jogosult a kiadott ajánlatot megváltoztatni vagy visszavonni. Nyilvánvaló ajánlati hibák az ajánlat elfogadása előtt a FINTOR és FINTOR Kft. egyoldalú közlésével, az ajánlat elfogadása után a felek közös megegyezésével módosíthatóak.

A FINTOR és FINTOR KFT. által küldött ajánlatok a Megrendelő részére semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. A Megrendelő részéről történő kötelezettségvállaláshoz szükség van azok Megrendelő részéről történő telefonon történő elfogadására, vagy írásbeli megrendelésre.

A Megrendelő által telefonon megrendelt munkákat a FINTOR és FINTOR Kft. szerződéses kötöttségként kezeli. Amennyiben attól a Megrendelő a teljesítés megkezdését követően eláll, úgy köteles a FINTOR és FINTOR Kft. addig felmerült költségeit megtéríteni.

A Megrendelő, Érdeklődő a kapcsolat felvétellel egyidőben elfogadja a Társaság Általános Szerződési Feltételeit, Panaszkezelési Szabályzatát, Adatkezelési Tájékoztatóját, továbbá elfogadja, hogy ezen szabályzatok a www.fintor.hu oldalon megtekinthetőek és letölthetőek.

2. Szolgáltatás, és annak díjszabása

A FINTOR és FINTOR Kft. szolgáltatásai:

csőtörés mentesítés
vízvezeték szerelés
duguláselhárítás
fürdőszoba felújítás
Amennyiben a Vállalkozó közzétesz általános díjszabás jelleggel ún. árlistát, úgy az abban foglaltak irányadóak a szolgáltatási díjak tekintetében. Szolgáltatási árlista hiányában a FINTOR és FINTOR Kft. egyedileg ad árajánlatot a Megrendelők megkeresésére. Az egyedi árajánlatok tartalmazzák részletesen az elvégzett szolgáltatásokat és azok díját.

Duguláselhárításra a Megrendelők telefonon, kérhetnek ajánlatot a FINTOR és FINTOR Kft.-től , illetve rendelhetik meg a szolgáltatást. Megrendelő és a Vállalkozó által egyeztetett időtartam alatt a munkavégzés helyére történő bejutást, valamint a tisztító nyílások hozzáférhetőségét a Megrendelőnek a Vállalkozó számára biztosítani kell.

Konkrét időpont egyeztetése nem lehetséges.

A FINTOR és FINTOR Kft. dolgozói a telefonon előzetesen egyeztetett időtartamon belül mennek a helyszínre, ahol elvégzik a megállapodás szerinti szolgáltatást.

Amennyiben a szolgáltatás elvégzése a Megrendelőnek felróható egyéb okból meghiúsul, a mindenkori díjszabásban vagy az árajánlatban szereplő kiszállási díjat a megrendelőnek felszámítjuk.

A megrendelt és elvégzett szolgáltatások ellenértékét a helyszínen készpénzben kell megfizetni. Készpénzfizetés esetén szerelőink a helyszínen külön kérés nélkül bizonylatot adnak.

Kérjük pontosan tudni, hogy a számlát milyen névre, címre kéri a Megrendelő kiállíttatni (lakásbiztosítás, társasház) mert utólag nem áll módunkban a számlát lejavítani. Átutalásos fizetés esetén, a számla fizetési határidején túli fizetés esetén Vállalkozó fenntartja a jogot a tartozás behajtására irányuló költségeinek (felszólítás, ügyvédi munkadíj, fizetési meghagyás, végrehajtás) ügyfél által történő megfizetésére. Késedelmes fizetés esetén az aktuális jegybanki alapkamat plusz 5 százalék, mint késedelmi kamat felszámításra kerül. Átutalással való fizetés egyedi szerződés szerint csak társasházaknak, társaságoknak, jogi személyiségeknek lehetséges.

3. Megrendelés

Cégünk fenntartja a jogot, hogy különös, és elháríthatatlan ok esetén, a Megrendelő értesítése mellett az elvégzendő munkára új időpontot adjon meg. Megrendelő ezzel kapcsolatban semminemű kártérítési igénnyel nem élhet.

4. Tulajdonjog

A Megrendelőnek átadott anyagokra, árukra a FINTOR és FINTOR Kft. fenntartja tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig – tekintet nélkül a feldolgozásra, beépítésre vagy továbbértékesítésre. Ha a FINTOR és FINTOR Kft. által leszállított anyag, áru más termékbe kerül beépítésre, akkor Vállalkozó a szállítás kifizetéséig olyan mértékben válik az illető más termék tulajdonosává, amilyen értékarányt képez a Vállalkozó áruszállítása a más termék értékéhez képest.

5. Felelősségvállalás

Az elvégzett szolgáltatással kapcsolatban felmerülő garanciális igény esetén csak a Megrendelő jogosult eljárni.

A garanciális igényt sürgős esetben (vízszivárgás) a 06302296420 hibabejelentő számon kell jelezni.

Duguláselhárításra bár a törvény nem kötelez, a FINTOR és FINTOR Kft. 7 nap szavatosságot vállal. Fürdőszoba felújításra 6 hónapot.

A Vállalkozó csak a garanciális, tehát a szereléssel közvetlen ok-okozati összefüggésbe hozható szerelési vagy anyaghibából bekövetkező hibákat javítja garanciában. Ebbe nem tartozik bele semmilyen, a meglévő vezetékek vagy berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata közben bekövetkezett meghibásodás vagy tönkremenetel, különös tekintettel a szerelést követően fellépő, de a régi hálózat rejtett hibáiból, szennyeződéseiből, elhasználódásából eredő hibákra, beleértve a flexibilis csöveket is. (pl. szennyeződések kiválása a szűrőkben, régi flexibilis csövek kilyukadása, vízkövek leválása régi vezetékekben, csapok csöpögése, stb.). Nem jár garancia a nem rendeltetésszerű használatra, például idegen tárgyak lefolyón való lehúzására (pl. popsitörlő, wc papírguriga stb.)

A sürgős esetek kivételével a garanciális javítások hétköznap, munkaidőben történnek. Amennyiben a Megrendelő elmondása alapján felvett garanciális hiba elhárítása során megállapítást nyer, hogy az nem tartozik a garanciális hibák körébe, a FINTOR és FINTOR Kft. fenntartja a jogot az ezzel kapcsolatban felmerült költségek megtéríttetésére.

Amennyiben a Megrendelő saját maga vagy harmadik féllel végezteti el a garanciális javítást, úgy garanciális jogait a javított részek tekintetében elveszíti, és cégünk a javítással kapcsolatban felmerült költségeket nem téríti meg.

Amennyiben a FINTOR és FINTOR Kft. a Megrendelő által megadott méretek, tervei, műszaki előírásai, illetve utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jog, a szabadalmi jog, vagy bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás felmerülése esetén, valamint a Megrendelő utasításai szerinti beépítésből eredő mindennemű kárért. A Vállalkozó a Megrendelő által átadott tervek, rajzok, méretek, látványtervek vagy minták hibájából vagy hiányosságából eredő semmiféle kárért nem vállal felelősséget.

Megrendelő a fenti esetekben a FINTOR és FINTOR Kft. esetlegesen felmerülő összes felmerült költséget is köteles megtéríteni.

A Vállalkozó semmiféle felelősséget nem vállal az áru nem rendeltetésszerű felhasználásából eredő károkért.

A FINTOR és FINTOR Kft. a rendelések teljesítése során a tőle szervezetileg elkülönült közreműködők szerződésszegéséért, hibás teljesítéséért illetve egyéb mulasztásaiért nem vonható felelősségre. Ily módon a FINTOR és FINTOR Kft. felelőssége Megrendelőnél az előzőek miatt bekövetkező közvetett és közvetlen károkra, úgymint: kötbér, piacvesztés, elmaradt haszon, erkölcsi kár, termeléskiesés, stb. nem terjed ki.

6. Kifogások

Bármely bejelentett kifogás, vagy reklamáció, vagy annak kivizsgálási időtartama nem lehet alap a szolgáltatás és / vagy áruellenérték kifizetésének megtagadására. A FINTOR és FINTOR Kft. a Megrendelő részéről megfogalmazott reklamáció kezelést 30 napon belül, panasz kezelését 30 napon belül teljesíti. Amennyiben a panasz kezelése 30 napon belül nem lehetséges a Vállalkozó erről időben tájékoztatja Megrendelőt. A Megrendelőnek lehetősége van kifogásait írásban levél útján

FINTOR és FINTOR Kft.

3525 Miskolc, Mátyás király u. 26. 3/3,

elektronikus levél útján (info@fintor.hu),

vagy telefonon (Fintor Zsolt 06302296420) benyújtani.

A Vállalkozónak akkor kötelező foglalkoznia a Megrendelő kifogásával, ha a Megrendelő valamilyen dokumentummal (eredeti számla, elektronikus számla) tudja igazolni azt, hogy a szóban forgó szolgáltatást igénybe vette. A Vállalkozás a számla fénymásolatát, szkennelt változatát is elfogadja, a Vállalkozásnak azonban lehetősége van visszaellenőriznie azt, hogy a Megrendelő általi bemutatott másolati számlán szereplő adatok egyeznek-e az eredeti számla tartalmával, ha annak valóságtartalmával kapcsolatban kétségei vannak.

A Vállalkozó a teljesítés utáni bármely reklamáció érdemi kivizsgálását megelőzően feltételként kikötheti mindkét fél teljes döntési jogkörrel felhatalmazott képviselőjének helyszíni, egyeztető szemléjét. Amennyiben Megrendelő erre nem ad lehetőséget úgy a Vállalkozó a reklamációt érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja. Nem lehet kifogás tárgya a Megrendelő szakmai tájékozatlansága, az ügyben való járatlansága vagy olyan utólag felhozott igényre való hivatkozása, amelyet előzetesen, mint teljesítési feltételt nem írt elő vagy nem kötött ki.

Részletes Panaszkezelési Szabályzat a www.fintor.hu oldalon megtekinthető és letölthető.

7. Együttműködési kötelezettség

A szerződő felek a köztük létrejövő szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek, a FINTOR és FINTOR Kft. a Megrendelő érdekeit messzemenően figyelembe veszi, és előtérbe helyezi. Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a köztük létrejött szerződés tárgyát képező ügy állásáról, az azzal kapcsolatos tevékenységük eredményéről vagy esetleges akadályoztatásukról.

Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, melynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, a Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni. Amennyiben a Vállalkozónak a jelen okiratban nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, mely a munkavégzés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

8. Az adatkezelések szabályai

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, így különösen: Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli –hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A FINTOR és FINTOR Kft.-vel való kapcsolatfelvétellel, a Társaság által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatkéréssel, szolgáltatás megrendelésével a Megrendelő elfogadja hogy az Adatkezelési Tájékoztató a www.fintor.hu oldalon tölthető le. Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozat NAIH-128024

9. Jogvitákra vonatkozó kikötések

Szerződő felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére. Mindennemű jogvita elbírálását értékhatártól függően a Miskolci Járásbíróság hatáskörébe utalják és elismerik annak illetékességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Miskolc, 2017.01.31.
Fintor Zsolt
06 30 229 6420
FINTOR és FINTOR Kft.

Copyright © 2017 FINTOR és FINTOR Kft. Minden jog fenntartva.
Minden jog fenntartva - 2020 - ronarenova.hu 

ÁSZF    |   PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT    |    ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ    |     IMPRESSZUM 

Weboldal készítés: expressz-weboldalkészítés.hu
© rona RENOVA - FINTOR és FINTOR Kft. | Minden jog fenntartva! | www.ronarenova.hu Az oldalon található összes szöveges és képi tartalom, illetve információ FINTOR ZSOLT szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll (ld. az 1999. évi LXXVI. törvényt a szerzői jogról). Az oldalon található összes tartalom után közlése csak FINTOR ZSOLT írásos engedélyével lehetséges, a forrás megjelölésével.